جراحی ارتقای ایمپلنت سینه نیوپورت بیچ برای ایجاد برش متقارن گرد

جزئیات رویه

بیش

لوکیشن:

جراحی پلاستیک SSK

* همه اطلاعات مشمول تغییر. تصاویر ممکن است شامل مدل باشند. نتایج فردی تضمین نمی شود و ممکن است متفاوت باشد.