در رسانه ها

دکتر شان کلیشادی به دلیل تخصص و نتایج برجسته بیمار ، توسط چندین نشریه معروف و ملی شناخته شده است. او به آموزش دیگران در مورد پیشرفت های جراحی پلاستیک اختصاص داده است و از انجام این کار از طریق مصاحبه های اختصاصی لذت می برد. دکتر کلیشادی همچنان یک جراح متقاضی است و امیدوار است که بتواند به ارائه اطلاعات به روز در مورد دنیای جراحی پلاستیک کمک کند.  

جوان عیاش


مختل کردن


LA Progressive


زمان جستجوگران


تأثیرگذار