منابع بیمار

منابع بیمار

کارکنان ما مشتاقانه منتظر دیدار شما و بحث در مورد اهداف جراحی پلاستیک شما هستند. ما تلاش می کنیم تا قرارهای خود را به موقع تنظیم کنیم ، طبق برنامه ریزی انجام شده. قبل از وقت ملاقات ، ما شما را تشویق می کنیم فرم های بیمار را که در این وب سایت قرار دارد پر کنید تا بتوانید روند چک کردن خود را تسریع کنید. لطفاً فرم ها را بارگیری ، چاپ و تکمیل کرده و با خود در محل قرار خود بیاورید. اگر نمی توانید فرم های بیمار ما را بارگیری کنید ، توصیه می شود که بین 15-30 دقیقه زودتر به وقت ملاقات خود برسید تا بتوانید زمان کافی برای پر کردن فرم های مناسب داشته باشید.

* نتایج فردی تضمین نمی شود و ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد. تصاویر ممکن است شامل مدل باشند.