منابع

منابع بیمار

کارکنان ما مشتاقانه منتظر دیدار شما هستند و در مورد اهداف جراحی پلاستیک خود صحبت می کنند. ما در تلاش هستیم تا قرارهای خود را طبق برنامه ریزی به موقع نگه داریم. قبل از قرار ملاقات ، شما را تشویق می کنیم فرمهای بیمار را که در این وب سایت قرار دارد پر کنید تا بتوانید روند چک خود را تسریع کنید. لطفاً فرم ها را بارگیری ، چاپ و تکمیل کرده و آنها را با قرار ملاقات خود همراه کنید. اگر قادر به بارگیری فرم های بیمار ما نیستید ، توصیه می شود بین 15 تا 30 دقیقه زودتر به ملاقات خود برسید تا بتوانید وقت کافی برای پر کردن فرم های مناسب داشته باشید.

* نتایج فردی تضمین نمی شود و ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد. تصاویر ممکن است شامل مدل باشند.